"Όταν ελάλουν" στον Άθωνα

Περιγραφή
“Αλλά προσέχετε, παρακαλώ, ακριβώς τοις λεγομένοις. Ει γαρ και ο πόνος ημέτερος, αλλά το κέρδος υμέτερον, μάλλον δε κοινόν. Τι δε λέγω ο πόνος ημέτερος; Ουχί· αλλά της τον Θεού χάριτος εστίν η δωρεά.
Μετά προσοχής τοίνυν υποδεχώμεθα και ημείς τα παρά του Θεού δωρούμενα, ίνα κερδάναντες τι εις την κατά ψυχήν σωτηρίαν, όντως εντεύθεν απίωμεν. Δια γαρ τούτο καθ’ εκάστην την πνευματικήν ταύτην παρατίθεμεν υμίν τράπεζαν, ίνα τη συνεχεία της παραινέσεως και τη πολλή των θείων Γραφών μελέτη πάσαν αποτειχίσωσεν τω πονηρώ δαίμονι την επιβουλήν. Όταν γαρ ίδη πολλήν ημάς περί τα πνευματικά την σπουδήν τιθεμένους, ου μόνον ουκ επιθήσεται, αλλ’ ουδέ αντιβλέψαι τολμήσει, ειδώς ότι ανόνητα επιχειρήσει, και κατά της εαυτού κεφαλής την τόλμαν έπιδείξεται.»
(Ι. Χρυσ., Λόγος παραινετικός εις την Μεγ. 40στήν).
Ο κατά κόσμον Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στην Αναγέννηση Σερρών το 1933. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Χάλκης το 1962. Το 1950 μετέβη στο Άγιον Όρος όπου εκάρη μοναχός. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1960 και Πρεσβύτερος το 1965 από τον Μητροπολίτη Μιλητουπόλεως Ναθαναήλ. Στις 22 Απριλίου 1978 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Ροδοστόλου. Διετέλεσε Σχολάρχης της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής από το 1967 μέχρι το 1988.

Συγγραφέας: Χρυσόστομος Επίσκοπος Ροδοστόλου
Εκδότης: Λαυριωτικόν Ιερόν Κελλίον των Αγίων Πάντων
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN: 960-86589-6-9
Σελίδες: 706
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Πατέρες της Εκκλησίας – Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις

Τιμή σε ιστοσελίδες: 22.00 €