Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας

Περιγραφή
Το έργο αποτελεί μια επικαιροποιημένη κωδικοποίηση του ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες. Σημαντικές τροποποιήσεις στον ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες επέφερε ο Ν 3604/2007. Οι τροποποιήσεις αυτές στόχευαν στην απλοποίηση και διευκόλυνση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας και κάλυπταν τα παρακάτω θέματα: απομείωση της κρατικής εποπτείας, μετοχικό κεφάλαιο, διοικητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση, ενίσχυση των εξουσιών των μετόχων, πολλαπλές δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων των εταιρικών σχέσεων και τέλος λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας.
Μετά το 2007, μεμονωμένες υπήρξαν οι παρεμβάσεις των μεταγενέστερων N 3756/2009, 3763/2009 και 3873/2010. Και οι τρεις αφορούν ζητήματα δικαίου των εταιρικών λογαριασμών και ενσωματώνουν αντίστοιχες κοινοτικές “λογιστικές” Οδηγίες. Σημαντικότερος από τους τρεις είναι ο τελευταίος, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις σπουδαίους «νεωτερισμούς»: την αναφορά στο προσάρτημα των εκτός ισολογισμού διακανονισμών, τη “δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης” και την ευθύνη των μελών του ΔΣ για την κατά νόμο σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Ο πολύ πρόσφατος N 3884/2010 (ΦΕΚ Α΄ 168/24.9.2010) ενσωμάτωσε τη σημαντική κοινοτική Οδηγία 2007/36/ΕΚ που αφορά «την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών». Σκοπός του είναι να ενισχύσει την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων που συχνά λόγω «απάθειας» των μετόχων, απόστασης, αδυναμίας μετακίνησης, τεχνικών δυσχερειών κ.λπ. δεν ασκούνται.
Ο νεωτερισμός σ’ αυτή την έκδοση έγκειται ότι στην παράθεση του ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες, επισημαίνονται με γκρίζο φόντο οι αλλαγές, που επέφερε ο Ν 3604/2007 και με γαλάζιο φόντο οι αλλαγές που επέφεραν οι μεταγενέστεροι νόμοι Ν 3604/2007, 3756/2009, 3763/2009, 3873/2010 και 3884/2010.
Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες.

Συγγραφέας: Περάκης Ευάγγελος Ε.
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-272-748-9
Σελίδες: 480
Κατηγορίες: Εμπορικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 36.00 €