Τα αποκαλυπτήρια της πρώτης γλώσσης του Αδάμ της ελληνικής

Περιγραφή

Αγαπητέ ομογενή, πιστεύω ότι ο χρόνος τον οποίον θα διαθέσης προς μελέτην του βιβλίου τούτου, δεν θέλει δαπανηθή ασκόπως και επί ματαίω. Ελπίζω ότι μετά το πέρας της μελέτης των σελίδων του βιβλίου τούτου θα αισθάνεσαι ατομικήν ικανοποίησιν και εθνικήν υπερηφάνειαν και θα καυχάσαι δια την ελληνικήν σου καταγωγήν. Είσαι Έλλην και ως Έλλην δικαιούσαι να έχης την κεφαλήν υψηλά. Τούτο σου ανήκει, κληρονομικώ δικαιώματι. Διότι εξ όλων των εθνών της υδρογείου σφαίρας, το Ελληνικόν Έθνος προωρίσθη άνωθεν να είναι η κορυφή και να εκπροσωπεί το πνεύμα και φως. Και ως εκπρόσωπος του πνεύματος και του φωτός το Έθνος των Ελλήνων εσελάγησεν και ελάμπρυνεν την οικουμένην. Πολλά τα καλά, άτινα προήλθαν εκ του Έθνους τούτου προς την ανθρωπότητα κατά το παρελθόν και μυριαπλάσια τα καλά άτινα θα προέλθωσι και πάλιν εκ του Έθνους μας κατά το παρόν και κατά το λίαν προσεχές μέλλον. Δεν απέχει δε μακράν ο χρόνος και το Έθνος των Ελλήνων θέλει και πάλιν αποκατασταθεί εν τω συνόλω του και θέλει περιβληθή με δόξαν και αίγλην φωτός, όπως καταλάβη την θέσιν της περιοπής, την υψηλήν και φωτεινήν. Ίνα εκ της υψηλής και φωτεινής του θέσεως αναφωνήση προς πάντα τα έθνη ανά τα πέρατα της υφηλίου, το αναμενόμενον: «Δεύτε προς με πάντα τα έθνη και λάβετε φως, δωρεάν έλαβον, δωρεάν δίδωμι. Ελλάς Ελλήνων, εκλεκτών ορθοδόξων, ορθοφρονούντων και ορθοτομούντων τον λόγον της αληθείας του Κυρίου Υμών Ιησού Χριστού προς δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν».

Συγγραφέας : Προκοπέας Ιωάννου Φώτος
Εκδότης : Πελασγός
Έτος έκδοσης : 2015
ISBN : 960-522-395-3
Σελίδες : 404
Σχήμα : 24×17
Κατηγορίες : Γλωσσολογία, Ελληνική γλώσσα, Νέα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 17.04 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.