Συμβούλιο της Επικρατείας

Περιγραφή
Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 80 χρόνων από την πρώτη συνεδρίασή του, η Νομική Βιβλιοθήκη εκδίδει το έργο”Συμβούλιο της Επικρατείας, Ερμηνεία του ΠΔ 18/1989″, το οποίο αποτελεί μία κατ’ άρθρο ερμηνεία του ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας), όπως κωδικοποιήθηκε από τον πρόσφατο Ν 3772/2009. Στόχο του παρόντος έργου αποτέλεσε η δημιουργία ενός ερμηνευτικού άξονα των διατάξεων του ΠΔ 18/1989. Η ερμηνεία του ΠΔ 18/1989 για το Συμβούλιο της Επικρατείας χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο αφορά στη συγκρότηση, οργάνωση και αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρα 1-14). Το δεύτερο μέρος αφορά στην επεξεργασία νομιμότητας των κανονιστικών διαταγμάτων (άρθρα 15-16). Το τρίτο μέρος (άρθρα 17-69) που καταλαμβάνει και τη μεγαλύτερη έκταση του προεδρικού διατάγματος χωρίζεται σε έξι κεφάλαια που αφορούν: το πρώτο στους γενικούς δικονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, το δεύτερο στο ένδικο βοήθημα της προσφυγής, το τρίτο στο ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως, το τέταρτο στο ένδικο μέσο της έφεσης, το πέμπτο στο ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως και το έκτο στην αίτηση διόρθωσης και ερμηνείας των δικαστικών αποφάσεων. Το τέταρτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια αι αφορά σε γενικές ρυθμίσεις, ειδικά θέματα και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 70-82).

Επιμελητής: Κουκούτσης Γεώργιος
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-272-661-Χ
Σελίδες: 696
Κατηγορίες: Δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 45.00 €