Πρακτικός οδηγός ειδικών λογιστικών και φορολογικών θεμάτων

Περιγραφή
Περιέχει:
i. ΕΓΛΣ και ολοκληρωμένο παράδειγμα εφαρμογής
– Ιστορικό – Υπόχρεοι τήρησης
– Περιεχόμενο, αναλύσεις και επεξηγήσεις
– Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας – Τρόπος τήρησης
– Λογιστικές εγγραφές χρήσεως
– Εργασίες τέλους χρήσεως
– Σύνταξη απογραφής
– Αποτίμηση αποθεμάτων
– Κατάρτιση – Έγκριση
– Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
ii. Ειδικά θέματα
– Λογιστική παρακολούθηση παγίων και εξόδων εγκατάστασης και αποσβέσεων
– Διανομές κερδών
– Διανομή και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
– Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων
– Συναλλαγματικές διαφορές
– Προβλέψεις
– Τεχνικές επιχειρήσεις – Φ.Π.Α. ακινήτων
– Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων
iii. Παράρτημα:
– Οι αλλαγές του νέου φορολογικού Νόμου 3842/2010
1. Νέα κλίμακα
2. Αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια)
3. Αλλαγές στη φορολογία επιχειρήσεων
4. Φορολογία Ανωνύμων Εταιριών & ΕΠΕΟ Δημήτριος Ζιγκερίδης είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, μέλος της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
Ασχολείται με τον έλεγχο μεγάλων οικονομικών μονάδων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και με υπηρεσίες οργάνωσης δημόσιων επιχειρήσεων και φορέων, με ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση στις μετατροπές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Έχει πραγματοποιήσει εργασίες εκτίμησης επιχειρήσεων, μετοχών και εταιρικών μεριδίων.

Συγγραφέας: Ζιγκερίδης Δημήτριος Γ.
Εκδότης: Αιγίδα
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN:
Σελίδες: 819
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Φορολογικό δίκαιο, Λογιστική, Φορολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 61.38 €