Πολιτική δικονομία

Περιγραφή
Το τρίτομο αυτό έργο (Τόμος Ι – Τόμος ΙΙ – Τόμος ΙΙΙ) αποτελεί το καταστάλαγμα 30 ετών ακαδημαϊκής διδασκαλίας και δικηγορικής εμπειρίας του συγγραφέα.
Το έργο είναι επίκαιρο καθώς αφομοιώνει και αξιοποιεί πενταετή εμπειρία της εφαρμογής του Ν. 2915/2001. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη, σύγχρονη και αξιόπιστη αντιμετώπιση της πολιτικής δίκης.
Ο συστηματική και εύληπτη οργάνωση της ύλης, ο ζωντανός αφηγηματικός λόγος και ο έντονος και διαρκής διάλογος με τη νομολογία καθιστούν το έργο, το πλέον απαραίτητο και χρηστικό εργαλείο του επαγγελματία νομικού.
Όλα τα επιμέρους θέματα αντιμετωπίζονται με βάση το ισχύον στη χώρα μας δικονομικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του άμεσα εφαρμοζόμενου κοινοτικού δικαίου (ιδίως των Κανονισμών των Βρυξελλών Ι και ΙΙ). Επίσης γίνεται συστηματική αξιολόγηση της εθνικής νομολογίας (Αρείου Πάγου), καθώς και της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.Τέλος εκτίθενται αναλυτικά οι απόψεις της θεωρίας και ο προβληματισμός για την εξεύρεση των πλέον πρόσφορων λύσεων για το κάθε θέμα.
Τόμος πρώτος:
-Τα θεμέλια της πολιτικής δίκης
-Τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης
-Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων και τα όριά της
-Η αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων
-Τα βασικά υποκείμενα της δίκης
-Την πλειονότητα των διαδίκων
-Η συμμετοχή τρίτων στη δίκη
-Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις και το αντικείμενο της δίκης
-Οι μορφές δικαστικής προστασίας
-Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές.
Τόμος δεύτερος:
-Διαδικαστικές πράξεις
-Η έναρξη τις δίκης
-Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής
-Προπαρασκευή της συζητήσεως και άμυνα του εναγομένου
-Η δίκη στο ακροατήριο
-Η απόδειξη, γενικό μέρος
-Ειδικό μέρος αποδείξεως. Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα
-Κατάργηση και περάτωση της δίκης
-Περάτωση της δίκης με δικαστική απόφαση
-Έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων
-Οικονομικές παράμετροι της δίκης
-Διαδικαστικές αποκλίσεις
Τόμος τρίτος:
– Γενική θεωρία
– Θεμελιώδεις κανόνες
– Παραδεκτό
– Ανακοπή ερημοδικίας
– Αποστολή, διακρίσεις, παραδεκτό
– Αποτελέσματα άσκησης, συζήτηση, απόφαση
– Έφεση
– Έννοια
– Αποτελέσματα άσκησης
– Συζήτηση
– Απόφαση
– Αναψηλάφηση
– Έννοια, παραδεκτό, λόγοι
– Αποτελέσματα άσκησης, συζήτηση, απόφαση
– Αναίρεση
– Έννοια, παραδεκτό, αποτελέσματα άσκησης
– Λόγοι
– Διαδικασία ενώπιον του ΑΠ
– Απόφαση και διαδικασία μετά την αναίρεση
– Ανακοπή και τριτανακοπή

Συγγραφέας: Νίκας Νικόλαος Θ.
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN: 960-445-004-2
Σελίδες: 929
Τόμος: 2
Σχήμα: 25χ18
Κατηγορίες: Πολιτική δικονομία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 79.90 €