Κώδικας φορολογικής διαδικασίας

Περιγραφή
Με τον Ν. 4174/2013 “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αποτελείται από 67 άρθρα.
Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔιαδ) καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου από τους φόρους που επιβάλλει, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η
οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΦΔιαδ οι διατάξεις του ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα:
α) Φόρο Εισοδήματος, β) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), γ) Φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας, δ) κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι
αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α΄ και β΄, και ε) χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον ΚΦΔιαδ.
Ο παρών τόμος της σειράς “Σύγχρονη Νομοθεσία” περιλαμβάνει το κείμενο του μέρους Α΄ του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013), που αποτελεί τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, απόσπασμα από την Αιτιολογική Έκθεση του και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Επιμελητής: Βατάλης Κωνσταντίνος
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2013
ISBN: 960-568-007-6
Σελίδες: 212
Σχήμα: 17χ12
Κατηγορίες: Φορολογικός κώδικας
Σειρές: Σύγχρονη Νομοθεσία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 8.46 €