Η μυστική θεολογιά της Ανατολικής Εκκλησίας

Περιγραφή
Εν τη παρούση πραγματεία προτιθέμεθα να μελετήσωμεν απόψεις τινάς της ανατολικής πνευματικότητος αναφερομένας εις βασικά θέματα της ορθοδόξου δογματικής παραδόσεως. Ο όρος “μυστική θεολογία” εν τη παρούση πραγματεία σημαίνει μίαν πνευματικότητα εκφράζουσαν μίαν δογματικήν θέσιν.
Υπό τινα έποψιν πάσα θεολογία είναι μυστική, καθ’ όσον εκφράζει το θείον μυστήριον, τα δεδομένα της αποκαλύψεως. Εξ’ άλλου συχνάκις τίθεται εις αντίθεσιν ο μυστικισμός προς την θεολογίαν, ως εάν ούτος ήτο απρόσιτος εις την γνώσιν, ως μυστήριον ανέκφραστον, ως βάθος κεκρυμμένον, το οποίον δύναταί τις μάλλον να βιώση ή γνωρίση, παραδιδόμενος εις μίαν ειδικήν εμπειριαν, η οποία υπέκειται των αντιληπτικών ικανοτήτων μας περισσότερον οιασδήποτε συλλήψεως των αισθήσεων του νοός μας. […]
(από το κείμενο του βιβλίου)

Συγγραφέας: Lossky Vladimir
Μεταφραστής: Πλευράκη – Καναβάκη Δέσποινα
Εκδότης: Ο Ευαγγελιστής Μάρκος
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN:
Σελίδες: 201
Σχήμα: 21χ14
Κατηγορίες: Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 17.05 €