Η κοινωνική οικονομική εν τη ιστορική της εξελίξει

Περιγραφή
[…] Ο αναγνώστης θα λάβη ούτω αφορμήν να εισδύση εις αγνώστους του ίσως επαναστατικάς εκδηλώσεις του ανθρωπίνου πνεύματος εις τον τομέα της οικονομικής διαβιώσεως, αποτόκους του κοινωνικού ζητήματος παλαιοτέρων εποχών, και να έχη κατ’ αυτόν τον τρόπο προ αυτού ανάγλυφον την εικόνα της μακράς προπαρασκευαστικής περιόδου των συγχρόνων ανατρεπτικών ιδεών. […]
Το βιβλίον μουι είναι επιστημονικόν, όσον επιτρέπουν τούτο αι επιστημονικαί μου δυνάμεις. Πάντως δεν είναι προπαγανδιστικόν υπέρ των απόψεων της μιας ή της άλλης παρατάξεως, πέριξ του διεξαγομένου κατά την εποχή μας απανταχού του κόσμου επί κοινωνικού και πολιτικού πεδίου σκληροτάτου αγώνος. […]
(απόσπασμα από τον πρόλογο)

Συγγραφέας: Στεφανίδης Δημοσθένης Σ.
Εκδότης: Ελεύθερη Σκέψις
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 960-8352-07-Χ
Σελίδες: 372
Τόμος: 1
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Οικονομική ιστορία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 53.51 €