Η ευθύνη του πωλητή λόγω έλλειψης ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση

Περιγραφή
Το παρόν έργο πραγματεύεται ένα σημαντικότατο κομμάτι του δικαίου της πώλησης και συγκεκριμένα την ευθύνη του πωλητή κατά τη διάρκεια της πώλησης λόγω έλλειψης ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το δίκαιο της πώλησης μετά την Οδηγία 1999/44/ΕΚ και το Ν 3043/2002 και αναλύονται θέματα όπως το υποκειμενικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, ο όρος «πώληση», η έννοια των καταναλωτικών αγαθών, η αρχή της συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης στην ανωτέρω Οδηγία, τα δικαιώματα του καταναλωτή κατά την Οδηγία 1999/44/ΕΚ καθώς και τα δικαιώματα του αγοραστή κατά τη Σύμβαση της Βιέννης. Ακολουθεί μια γενική θεώρηση του Ν 3043/2002 με τον οποίο η Οδηγία 1999/44/ΕΚ μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται η νομική φύση και οι προϋποθέσεις γένεσης της ευθύνης του πωλητή και συγκεκριμένα η έγκυρη σύμβαση πώλησης ως προϋπόθεση γένεσης της ευθύνης του πωλητή, η έλλειψη ανταπόκρισης του πράγματος στους όρους της σύμβασης πώλησης, θέματα απόδειξης καθώς και περιπτώσεις απαλλαγής του πωλητή από την ευθύνη. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική παρουσίαση των δικαιωμάτων του αγοραστή για να αναλυθούν διεξοδικά στο τέταρτο κεφάλαιο οι αξιώσεις του αγοραστή για διόρθωση και αντικατάσταση του πράγματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης στο πέμπτο κεφάλαιο, το δικαίωμα του αγοραστή για μείωση του τιμήματος του πράγματος στο έκτο κεφάλαιο, καθώς και οι αξιώσεις του αγοραστή για αποζημίωση οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται στα ανωτέρω κεφάλαια περιλαμβάνονται η αξίωση εκπλήρωσης και τα δικαιώματα του αγοραστή, το δικαίωμα επιλογής του αγοραστή, η μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή για διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος, η νομική φύση, οι προϋποθέσεις άσκησης και η άσκηση της υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης από τον αγοραστή, η νομική φύση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος του αγοραστή για μείωση του τιμήματος του πράγματος, οι προϋποθέσεις γένεσης της αξίωσης για αποζημίωση, ο αποκλεισμός της αξίωσης λόγω έλλειψης υπαιτιότητας του πωλητή, τα γενικά χαρακτηριστικά της αξίωσης, η σωρευτική άσκησή της με άλλα δικαιώματα του αγοραστή καθώς και το συντρέχον πταίσμα του αγοραστή. Στο όγδοο κεφάλαιο αναλύονται εξαντλητικά όλα τα θέματα για το χρόνο παραγραφής των δικαιωμάτων του αγοραστή που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης. Κατόπιν παρατίθενται τα συμπεράσματα της συγγραφέως σχετικά με τις διαφοροποιήσεις στα δικαιώματα του αγοραστή λόγω έλλειψης ανταπόκρισης του πωλητή στους όρους της σύμβασης πώλησης οι οποίες επήλθαν μετά την τροποποίηση του Αστικού Κώδικα από το Ν 3043/2002. Παρατίθεται τέλος πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, η οποία μαζί με το εύληπτο και αναλυτικό αυτό πόνημα, αποτελούν χρήσιμο βοήθημα για κάθε εφαρμοστή και μελετητή του δικαίου της πώλησης.

Συγγραφέας: Χριστιανοπούλου Ελευθερία
Υπεύθυνος Σειράς: Καράκωστας Γιάννης Κ.
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-272-727-6
Σελίδες: 408
Κατηγορίες: Αστικό δίκαιο
Σειρές: Σειρά Μελετών Αστικού Δικαίου

Τιμή σε ιστοσελίδες: 36.00 €