Η Αποκάλυψις του Ιωάννου

Περιγραφή

Οι δύο πιστοί της αλήθειας μάρτυρες, το ξάφνιασμα. Εις τι περιστρέφονται τα θαύματα του Χριστού. Πόθεν προέρχεται το χάος & η σύγχυσις εις την κατανόησιν της εν τω πάντι αλήθειας, οι βίοι των Αγίων, οι θεοδίδακτοι, τα εκπληκτικά μυστήρια, που συνδέονται με τους βίους των Αγίων, στοιχεία προς την κατανόησιν της εν τω πάντι αλήθειας, ο θεμελιώδης νόμος, που διέπει & εξηγεί ολόκληρον την ανθρώπινην σταδιοδρομίαν, η ολεθριωτάτη πλάνη της πνευματικής & πολιτικής ηγεσίας των νεώτερων χρόνων, εις τι οφείλεται η εξόφθαλμος αποτυχία διερμηνεύσεως των μέχρι σήμερον ασχοληθέντων με την εξήγησιν της «Αποκαλύψεως», οι κατά καιρούς ερμηνευταί της αποκαλύψεως αντιπαρήλθον την κλείδα της κατανοήσεώς της: τον εν ημίν Χριστόν», την κλείδα της κατανοήσεως της αποκαλύψεως, της βίβλου & «Του κατά Χριστόν μυστηρίου», την δίδει ο Ησίοδος» που εγνώρισε η ιστορία, το πρώτος, δεύτερον ως & το τρίτον γένος ήσαν «Ανδρόγυνα». Δηλαδή ερμαφρόδιτα. Εις το μέσον του τετάρτου γένους γίνεται ο χωρισμός των φύλων, το μυστήριον του έρωτος εξηγούμενον υπό του Αριστοφάνους, τι αποκαλύπτει ο Όμηρος περί του τέταρτου γένους, υπό την Καλυψώ υποκρύπτεται το μυστήριον της καλυφθείσης υπό τα ύδατα ατλανίδος, ως & το όνομα της υποσημαινει. Πως εξηγεί η Ελένη Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ το «προπατορικον αμαρτημα», οι δυο του Ιησού Χριστού πιστοί μάρτυρες της «Αποκαλύψεως» δίδουν την κλείδα της κατανοήσεως της εν τω πάντι αλήθειας, ως & τα αίτια της «πτώσεως» & «αναστάσεως» ατόμων, σκηπτρων, εθνών, ηπείρων ολόκληρου της ανθρωπότητος. Τα επτά η σέπτα, τα μυστήρια της εβδομάδος, αι αντιστοιχίαι. Ένα βιβλίον, που είναι συνδεδεμένον με κοσμοϊστορικά γεγονότα! «Το κέντρον της παγκόσμιου ισορροπίας» (Le centre de l’ equilebre mondial), το μυστήριον, το περιεχόμενον εις το Α’ κεφάλαιον της «Αποκαλύψεως» («και η όψις αυτού ως ο ήλος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού»), η δόξα… Το πνευματικό σώμα ή η δόξα, η τριμερεία του ανθρώπου, το «αυγοειδές», το ανώτατον & εκπληκτικώτατον των μυστηρίων: τι σημαίνει το «εξαιφνής», Πειραιεύς & ανοικοδόμησις, σημείωσις. Η με την προϊαστορίαν της ανθρωπότητος σχετιζόμενη αποκαληπτικώτατη ρήσις του Χριστού, η θηρευτική, πολυτιμότατη κλεις κατανοήσεως της εν τω πάντι αληθειας… Τους πραγματικούς λόγους της «πτώσεως» της ατλαντίδος & καταδίκης αυτής εις καταποντισμόν, αποκαλύπτει το βιβλίον του Ενώχ, ο νόμος των αντιθέσεων συντελεστικώτατος εις την κατανοησιν της εν τω πάντι αληθείας, ο πρωταρχικός σκοπός της πνευματικής & πολιτικής ηγεσίας είναι η ανακάλυψις του εσωτερικού ύπουλου εχθρού, «ο Γκολέμ» ο μέγιστος των ύπουλων εσωτερικών εχθρών της συγχρόνου εποχής. Τι συμβολίζει ο Γκολέμ, η παράβασις της δέκατης εντολής, η μηχανή, το δεύτερον θηρίον της «Αποκαλύψεως», τα αίτια της πτώσεως, πως εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Σαμασκηνός τα «φύλλα της συκής» των πρωτοπλάστων, που ευρίσκει τα αίτια της «πτώσεως» της Γερμανίας ο Ιβάν Τουργκιενίεβ, το μίσος & ο φθόνος, το θηρίον της «αποκαλύψεως», διατί χρησιμοποιείται το σύμβολον & η ιερογλυφία προς κάλυψιν & συσκότισιν των μυστηρίων, η μέγιστη αμαρτία & βλασφημία, το νήμα της Αριάδνης, το δράμα της «Αποκαλύψεως», η σπίθα η κοσμοχαλάστρα ή ο ψευδοπροφήτης, «Βαβυλών, η πόρνη η Στρα, ανάστασις ή η «καινή Ιερουσαλήμ».

Συγγραφέας: Χαλάς Αντώνιος Φ.
Εκδότης: Διμελή
ISBN:
Σελίδες:
Κατηγορίες: Φιλοσοφία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 25.16 €