Εμπορικός κώδικας

Περιγραφή
Μία συλλογή νομοθεσίας για να πετυχαίνει το στόχο της πρέπει να είναι πάντοτε επικαιροποιημένη.
Ακριβώς, την ανάγκη επικαιροποίησης υπηρετεί και η ανά χείρας έκδοση. Έτσι, στα 193 νομοθετήματα που περιέχει η συλλογή αξίζει να μνημονεύσουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές που ενσωματώθηκαν στην παρούσα έκδοση. Οι αλλαγές αυτές επήλθαν:
Στο Τραπεζικό δίκαιο, με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 3746/2009 στον Ν. 3601/07 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». Ο ίδιος νόμος κατήργησε και αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν. 2832/00 που αφορούσαν στη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία συστήματος εγγύησης καταθέσεων.
Στο δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, όπου οι Ν. 1969/91 «Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», Ν. 3340/05 «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς», Ν. 3401/05 «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση» και Ν. 3606/07 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3756/2009.
Στο ασφαλιστικό δίκαιο, στο Ν.Δ. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεων», στο Π.Δ. 237/86 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»» και στον Ν. 3229/04 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις», που τροποποιήθηκαν επίσης με τον Ν. 3746/2009.
Στο εταιρικό δίκαιο, στον Ν. 3190/55 «Περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης» (από τον Ν. 3769/2009), στον Κ.Ν. 2190/20 «Περί ανωνύμων εταιριών» (από τους Ν. 3763/2009 και 3756/2009), στον Ν. 3016/02 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (από τον Ν. 3756/2009), ενώ ο Ν. 3777/2009 εναρμόνισε τη νομοθεσία μας στην Οδηγία 2005/56/ΕΚ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις των κεφαλαιουχικών εταιριών.
Στο δίκαιο του ανταγωνισμού, στον Ν. 146/14 «Περί αθεμίτου ανταγωνισμού» και στον Ν. 703/77 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (από τον Ν. 3784/2009).
Στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, στον Ν. 2251/94 «Προστασία των καταναλωτών» (από τον Ν. 3758/2009).

Συγγραφέας : Αντωνόπουλος Βασίλης Γ.
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2010
ISBN : 960-445-511-7
Σελίδες : 2210
Κατηγορίες : Εμπορικός κώδικας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 84.60 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.