Εισαγωγή στα ηλεκτρικά κυκλώματα

Περιγραφή
Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει την ανάλυση κυκλωμάτων με τρόπο πιο ξεκάθαρο, πιο ενδιαφέροντα και πιο κατανοητό από άλλα βιβλία με αντίστοιχο περιεχόμενο. Δεν είναι, λοιπόν, δύσκολο να αντιληφθούμε το λόγο για τον οποίο η “Εισαγωγή στα ηλεκτρικά κυκλώματα” των Charles Alexander και Matthew Sadiku επιλέγεται από τους σπουδαστές ως εισαγωγικό σύγγραμμα για το μάθημα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η προσβασιμότητα του κειμένου και η προσέγγιση που επιχειρείται βοηθούν το σπουδαστή να ανακαλύψει τα διασκεδαστικά στοιχεία της τεχνολογίας.
H τέταρτη έκδοση του βιβλίου, βασισμένη στην επιτυχία των προηγούμενων εκδόσεων, σκιαγραφεί τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των κυκλωμάτων ενώ, ταυτόχρονα, φροντίζει για την παιδαγωγική και επικοινωνιακή αρτιότητα της παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού.
Παιδαγωγική Προσέγγιση
Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων: Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται μια μέθοδος επίλυσης προβλημάτων που αποτελείται από έξι βήματα. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται με συνέπεια σε όλα τα κεφάλαια του βιβλίου για να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν μια συστημική προσέγγιση επίλυσης των προβλημάτων η οποία οδηγεί πληρέστερη κατανόηση και σε λιγότερα λάθη στα μαθηματικά και τη θεωρία.
Παραδείγματα λυμένων προβλημάτων και διευρυμένα παραδείγματα: Μετά από κάθε παράδειγμα παραθέτουμε ένα πρόβλημα πρακτικής με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επίλυση του. Μέσω του προβλήματος πρακτικής ελέγχεται αν ο σπουδαστής έχει κατανοήσει το αντίστοιχο παράδειγμα. Σε κάθε κεφάλαιο, υπάρχει ένα παράδειγμα στο οποίο, για την επίλυση του προβλήματος, εφαρμόζεται η μέθοδος των έξι βημάτων. Έτσι, οι σπουδαστές μπορούν να μάθουν πώς να εφαρμόζουν την εν λόγω μέθοδο επίλυσης. Ο σπουδαστής μπορεί να βρει τη λύση του προβλήματος πρακτικής ακολουθώντας βήμα προς βήμα τη διαδικασία επίλυσης που παρουσιάζεται στο αντίστοιχο παράδειγμα. Δεν είναι απαραίτητο να ψάξει για το απαραίτητο υλικό σε διαφορετικές σελίδες του βιβλίου ούτε να ανατρέξει στο τέλος του βιβλίου για τις απαντήσεις.
Πληρότητα του βιβλίου ως προς το περιεχόμενο: Το βιβλίο δεν είναι απλά περιεκτικό σε ότι αφορά το εξειδικευμένο υλικό. Είναι αυτοτελές, επιπλέον τόσο από μαθηματική όσο και από θεωρητική σκοπιά. Αυτό σημαίνει ότι για ερωτήματα, σχετικά τη θεωρία ή τα μαθηματικά που χρειάζονται για την επίλυση προβλημάτων, ο σπουδαστής μπορεί να ανατρέξει στο ίδιο το βιβλίο. Δε είναι απαραίτητο να αναζητήσει αλλού τις πληροφορίες που χρειάζεται.
Υπολογιστικά Εργαλεια: Το PSpice για Windows είναι ένα φιλικό προς το σπουδαστή υπολογιστικό εργαλείο που παρουσιάζεται, στο βιβλίο, έγκαιρα και χρησιμοποιείται στο τέλος κάθε κεφαλαίου μαζί επεξηγηματικό κείμενο και παραδείγματα. Για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, συμπεριλάβαμε, στο βιβλίο, το Παράρτημα D το οποίο λειτουργεί ως εγχειρίδιο χρήσης του PSpice και το Παράρτημα Ε το οποίο περιέχει τα βασικά στοιχεία για τη χρήση του MATLAB. Για να διακρίνονται τα προβλήματα προς λύση που απαιτούν τη χρήση του PSpice ή του MATLAB από τα υπόλοιπα προβλήματα, χρησιμοποιούνται ειδικά εικονίδια.Στο Παράρτημα F παρουσιάζονται οι οδηγίες χρήσης του KCIDE για κυκλώματα. Το λογισμικό αυτό παρέχεται από το σύστημα ARIS (Assessment Review, and Instruction System).

Συγγραφέας: Alexander Charles K., Sadiku Matthew N. O.
Μεταφραστής: Κωφίδης Νικόλαος
Εκδότης: Τζιόλα
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-418-262-5
Σελίδες: 1040
Σχήμα: 30χ22
Κατηγορίες: Ηλεκτρικά κυκλώματα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 127.03 €