Διοικητική λογιστική

Περιγραφή
Ένα σύγχρονο και εύχρηστο εργαλείο τόσο για το φοιτητή – σπουδαστή όσο και για τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ο οποίος θέλει να κατανοήσει τις βασικές αρχές της διοικητικής λογιστικής και την εφαρμογή τους σε πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες. Ο στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τόσο τις τεχνικές όσο και τις αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με βάση τη διοικητική λογιστική πληροφόρηση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
– Δώδεκα κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές έννοιες της διοικητικής λογιστικής, συνοδευόμενες από εφαρμογές τους σε βιομηχανικές, εμπορικές αλλά και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Ένα από αυτά είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing). Ένα επιπλέον κεφάλαιο περιλαμβάνει μόνο συνδυαστικές ασκήσεις.
– Πέντε μελέτες περίπτωσης που προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ελληνικών επιχειρήσεων.
– Αρκετά λυμένα παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις που συνοδεύουν τη θεωρία για την πληρέστερη κατανόηση των εννοιών σε κάθε κεφάλαιο.
– Πλήθος ερωτήσεων σωστού λάθους (εκατόν πενήντα) και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (εκατόν δεκαπέντε) με τις απαντήσεις τους, καθώς και άλυτων ασκήσεων (εβδομήντα πέντε) οι οποίες χαρακτηρίζονται από το βαθμό δυσκολίας στην επίλυση τους.
– Λεξικό αγγλοελληνικών και ελληνοαγγλικών λογιστικών όρων.
Ο Γεώργιος Βενιέρης είναι Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Γεννήθηκε στην Ερμούπολη Σύρου το 1947, είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά. Σπούδασε Οικονομικές και Εμπορικές Επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ, 1970) και μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Birmingham Αγγλίας, όπου έλαβε Πτυχίο Master Εμπορικών Επιστημών (M.Com, 1971) και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD, 1975) από το Τμήμα Λογιστικής του Πανεπιστημίου αυτού.
Έχει διατελέσει Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2007) και Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (1998-2001). Από τις θέσεις αυτές, ήταν Πρόεδρος ή Μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Πρόεδρος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ. Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1985-1987 και 1998-2000). Από το 2001 μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής, από το 2000 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Λογιστικών Εφαρμογών και Συνδιευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΟΠΑ-ΕΜΠ). Επιπλέον, έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος (1996 – 2001) της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ και είναι Μέλος της Επιτροπής μετάφρασης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS).
Εργάσθηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Birmingham Αγγλίας (1973-1974). Εξελέγη Ειδικός Επιστήμων στη Λογιστική (1977), Έκτακτος Καθηγητής Λογιστικής (1982) και Καθηγητής Λογιστικής (1991) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει Διοικητική Λογιστική ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου York στο Τορόντο του Καναδά (1988). Έχει διδάξει και έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πλήθος σεμιναρίων του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ και άλλων φορέων.
Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και έχει κάνει ανακοινώσεις σε πολλά διεθνή επιστημονικά Συνέδρια. Έχει συγγράψει αρκετά διδακτικά βιβλία, έχει εκπονήσει πολλές μελέτες και έχει εκδώσει πλήθος γνωματεύσεων σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά του.
Έχει συμμετάσχει, ως Υπεύθυνος Έργου ή Μέλος Ομάδας Εργασίας, σε πολλά ερευνητικά Προγράμματα τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Έχει εκτεταμένη πείρα σε θέματα που αφορούν στη ρύθμιση και τον ανταγωνισμό, βάσει των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) και της Ελληνικής Νομοθεσίας, όπως έχει εναρμονισθεί προς αυτές. Έχει συνεργασθεί επί μακρόν είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος είτε ως Μέλος Ερευνητικής Ομάδας, στην εκπόνηση μελετών για λογαριασμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ήταν Πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την εισαγωγή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στις μονάδες υγείας του ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (2001-2002) και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Δαπανών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (2002-2003).
Είναι Σύμβουλος (από το 2003) του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) στην αναμόρφωση και τον έλεγχο του Επιχειρησιακού του Κοστολογικού Συστήματος (ΕΚΟΣ) και Α’ Αντιπρόεδρος (από το 2007) του Κέντρου Μελετών και Έρευνας (ΚΕΜΕ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Ήταν Πρόεδρος (2004-2007) της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ). Έχει διατελέσει σύμβουλος του Υφυπουργού Οικονομικών σε θέματα Λογιστικής Τυποποίησης και Λογιστικής Οργάνωσης του Δημόσιου Τομέα (1997-2000), Ελεγκτής Ισολογισμού της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων του Υπουργείου Οικονομικών. Ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής για την τροποποίηση, συμπλήρωση και προσαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, που συστήθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (1990-1991).
Έχει συνεργασθεί ως οικονομικός και οργανωτικός σύμβουλος με πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Με την ιδιότητα αυτή έχει ασχοληθεί με πληροφοριακά, λογιστικά, οικονομικά και διοικητικά θέματα και τα αντίστοιχα οργανωτικά προβλήματα, πολλών μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Έχει ασχοληθεί, ιδιαιτέρως, με την μετατροπή λογιστικών συστημάτων από χειρόγραφα σε μηχανογραφημένα, με την εφαρμογή λογιστικών διαδικασιών που να εξασφαλίζουν την καλύτερη διαχείριση και έλεγχο των αποθεμάτων και των απαιτήσεων, με το σχεδιασμό και την υλοποίηση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων ώστε να βελτιώνεται η λήψη αποφάσεων, με την ανάπτυξη συστημάτων προϋπολογισμού και προϋπολογιστικού ελέγχου καθώς και με την κοστολόγηση βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι περιοχές του ενδιαφέροντός του είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η Ανάλυση των Δημοσιευομένων Οικονομικών Καταστάσεων, η Χρήση των Λογιστικών και Κοστολογικών Πληροφοριών στη Λήψη Διοικητικών και Επιχειρηματικών Αποφάσεων, οι Χρηματοοικονομικές και Ταμειακές Ροές, το Δημόσιο Λογιστικό, η Φορολογία των Επιχειρήσεων, η Διοίκηση του Κεφαλαίου Κίνησης, ο Κρατικός Προϋπολογισμός, κ.ά.

Συγγραφέας: Βενιέρης Γεώργιος Ι., Κοέν Σάνδρα
Εκδότης: Pela Ioannidou Publishing
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN: 960-87678-7-3
Σελίδες: 472
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Διοίκηση και οργάνωση , Λογιστική, Οικονομική επιχειρήσεων

Τιμή σε ιστοσελίδες: 49.88 €