Διοικητικές κυρώσεις και θεμελιώδη

Περιγραφή

Η παρούσα μονογραφία «Διοικητικές Κυρώσεις και Θεμελιώδη Δικαιώματα» θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ανάλυσής της μέσα από μία δημιουργική σύζευξη θεωρίας και νομολογίας τα ζητήματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία ανακύπτουν ή μπορούν να ανακύψουν γενικά στις υποθέσεις που αφορούν στις διοικητικές κυρώσεις. Ο συγγραφέας, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας που υπηρετεί στο Β΄ Τμήμα του Δικαστηρίου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται πάρα πολλές αναιρετικές υποθέσεις επιβολής κυρώσεων, τελωνειακών, φορολογικών και ανταγωνισμού, στις οποίες ανακύπτουν ζητήματα σεβασμού του Συντάγματος, του δικαίου της ΕΕ και της ΕΣΔΑ, προβαίνει σε μία συστηματική καταγραφή της νομολογίας του ΣτΕ, του ΕΔΔΑ και του ΔΕΚ/ΔΕΕ, με παράλληλες αναφορές στη νομολογία ανωτάτων δικαστηρίων, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής (κυρίως της Γαλλίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ) με στόχο να αποσαφηνίσει όλες τις κρίσιμες πτυχές του αντικείμενου υπό το πρίσμα του εφαρμοστή, και όχι του θεωρητικού, του δικαίου. Το έργο χωρίζεται συστηματικά σε τρία μέρη. Στο Πρώτο Μέρος αναλύεται η έννοια της διοικητικής κύρωσης και εξετάζονται θέματα, όπως η επιβολή από διοικητική αρχή ή από διοικητικό δικαστήριο, η επιβολή της διοικητικής κύρωσης με εκτελεστή διοικητική πράξη, όπως επίσης η επιβολή σε ορισμένο πρόσωπο και με σκοπό την καταστολή και την πρόληψη της παράβασης. Εν συνεχεία, στο Δεύτερο Μέρος υπό τον τίτλο «Διοικητικές Κυρώσεις και το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων» εξετάζονται οι επιρροές του δικαίου της ΕΣΔΑ, των γενικών αρχών του δικαίου της ΕΕ και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως επίσης η σχέση μεταξύ της ΕΣΔΑ, του δικαίου της ΕΕ και του Συντάγματος. Στο Τρίτο και τελευταίο Μέρος αναλύονται οι κατ’ ιδίαν εγγυήσεις, που διέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, όπως είναι οι αρχές της νομιμότητας, της μη αναδρομικότητας και της σαφήνειας του κυρωτικού νόμου, της αναδρομικής εφαρμογής του ευνοϊκότερου κυρωτικού νόμου, της υποκειμενικής ευθύνης, της αναλογικότητας, η αρχή ne bis in idem, το τεκμήριο αθωότητας, οι αρχές της ισότητας και της χρηστής διοίκησης, το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης, η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας, το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και δίκαιης δίκης. Για την διευκόλυνση του αναγνώστη παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο με όλες τις κρίσιμες έννοιες. Συμπερασματικά, το ανά χείρας έργο αποτελεί μία ολοκληρωμένη επεξεργασία του ζητήματος των διοικητικών κυρώσεων και του τρόπου που επιδρούν σε αυτές τα θεμελιώδη δικαιώματα, στη βάση μίας εμβριθούς θεωρητικής και κυρίως νομολογιακής τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να καθίσταται χρηστικό εργαλείο για τον δικηγόρο, δικαστή και ερευνητή του δικαίου.

Συγγραφέας : Δημητρακόπουλος Ιωάννης
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2014
ISBN : 960-562-224-4
Σελίδες : 312
Σχήμα : 17×24
Κατηγορίες : Οικονομία – Δίκαιο και νομοθεσία , Νομολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 27.00 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.