Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Περιγραφή
Χαρτοφυλάκιο είναι μία ομάδα επενδύσεων η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πραγματικά περιουσιακά στοιχεία όπως μία κατοικία, ένα αυτοκίνητο ή έπι­πλα και χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές και ομολο­γίες. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου η οποία αποτελεί το αντικείμενο του παρό­ντος βιβλίου περιλαμβάνει τη διαδικασία συνδυασμού διαφόρων επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο δημιουργείται ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των επενδυτών, την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου και την αποτίμηση της απόδοσης του.
Ειδικά το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος “Γενική Επισκόπηση” περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1 και 2. Στο κεφάλαιο 1 “Εισαγωγή” δίνεται ο ορισμός του χαρτοφυλακίου και η διάρθρωση του βιβλίου αναλυτικά. Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται το χρηματοοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
Το δεύτερο μέρος “Θεωρία Χαρτοφυλακίου” περιλαμβάνει τα κεφάλαια 3, 4, 5, 6 και 7. Το κεφάλαιο 3 ασχολείται με την απόδοση και τον κίνδυνο μίας επένδυσης. Η θεωρία χαρτοφυλακίου αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 4. Το κεφά­λαιο 5 ασχολείται με την ανάλυση χρησιμότητας. Το κεφάλαιο 6 εξετάζει το υπόδειγμα ενός δείκτη, ενώ το κεφάλαιο 7 το υπόδειγμα πολλαπλών δεικτών.
Τα κεφάλαια 8,9, και 10 αποτελούν το τρίτο μέρος του βιβλίου “Υποδείγ­ματα Αποτίμησης Αξιόγραφων και Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίων”. Το υπό­δειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 8. Το κεφάλαιο 9 ασχολείται με τη θεωρία εξισορροπητικής κερδοσκοπίας και το κεφάλαιο 10 με την παρουσίαση τεχνικών οι οποίες μπορεί να χρησιμοποι­ηθούν για την ανάλυση της απόδοσης χαρτοφυλακίων λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο των χαρτοφυλακίων.
Το κεφάλαιο 11, το οποίο αποτελεί το τέταρτο μέρος βιβλίου “Ειδικά θέματα”, ασχολείται με τη θεωρία αποτελεσματικής αγοράς η οποία εξετάζει τη σχέση μεταξύ των τιμών των χρεογράφων και της διαθέσιμης πληροφόρη­σης.
Το βιβλίο καλύπτει τόσο τη σύγχρονη θεωρητική άποψη όσο και το πρα­κτικό μέρος της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και απευθύνεται στους φοιτητές της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και στα στελέχη που παίρνουν αποφάσεις επενδύσεων στην πράξη.

Συγγραφέας: Αρτίκης Παναγιώτης Γ.
Εκδότης: Interbooks
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-390-223-3
Σελίδες: 344
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Χρηματοοικονομική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 30.42 €