Διατάξεις καταστατικά κανονισμοί νομολογία κ.λπ. της εκκλησίας Κρήτης

Περιγραφή
[…] Το παρόν έργον αποτελείται από τρία κυρίως μέρη:
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει κατά χρονολογικήν σειράν, τας ισχύουσας σήμερον διατάξεις καταστατικών, κανονισμών, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων κ.λπ. των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών Μονών, των Ιερών Ναών ολοκλήρου της Εκκλησίας Κρήτης, ως έχουν δημοσιευθή κατά το πλείστον εις τα σχετικά ΦΕΚ. Ίσως να μην έχουν συμπεριληφθή ορισμένα καταστατικά, κανονισμοί κλπ. τα οποία δεν μου εστάλησαν, αλλά πιστεύω εις τυχόν μελλοντικήν επανέκδοσίν του, να συμπεριληφθούν και αυτά διά να είναι ένας ολοκληρωμένος και χρησιμώτατος Τόμος, συμβάλλων ούτως εις την απόκτησιν από κάθε Ιεράν Μονήν και Ησυχαστήριον της Εκκλησίας Κρήτης ενός ομοιομόρφου Κανονισμού, στηριζόμενου εις τας ιδίας διατάξεις της Πολιτείας και τους θείους και Ιερούς Κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει κατά χρονολογικήν ομοίως σειράν, την Νομολογίαν τελεσιδίκων αποφάσεων Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων, Εφετείου Κρήτης, Αρείου Πάγου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και αποφάσεις του Εύρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφερομένας εις την επίλυσιν διαφορών μοναστηριακής και εκκλησιαστικής εν γένει περιουσίας της Εκκλησίας Κρήτης και εις την πρόσφατον απόφασιν της διατηρήσεως του Εσταυρωμένου εις τας σχολικάς αιθούσας των δημοσίων σχολείων κλπ.
Το τρίτο μέρος περιέχει ωρισμένας νεωτέρας εκκλησιαστικάς διατάξεις και αποσπάσματα Νομολογίας επί διαφόρων εκκλησιαστικών θεμάτων, ήτοι εκκλησιαστικών υπαλλήλων, φορολογικών απαλλαγών, εκκλησιαστικής δικαιοσύνης, διορισμού Ηγουμενοσυμβουλίων, ιεροψαλτών, μοναστηριακής περιουσίας, ενοριών, εκκλησιαστικών έργων, μοναχών, κοιμητηρίων, στρατεύσεως, Ιεροκηρύκων, αφιερωμάτων, συνταξιοδοτικών κλπ. […]
(από τον πρόλογο-εισαγωγή του συγγραφέα)

Συγγραφέας: Αποστολάκης Γεώργιος Κ.
Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN:
Σελίδες: 615
Σχήμα: 25χ18
Κατηγορίες: Εκκλησιαστικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 62.30 €