Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης

Περιγραφή

Η ασφάλιση ιατρικής ευθύνης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση συνύπαρξης δύο διαφορετικών κλάδων δικαίου, οι οποίοι παρά τη μεταξύ τους διαφορετικότητα, καταδεικνύουν την ανάγκη μιας πολυδικαιικής προσέγγισης της σύγχρονης ζωής. Η συνύπαρξη αυτή συνοδεύεται από την έντονη παρουσία μιας διαφορετικής επιστήμης, της ιατρικής, η οποία στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης επηρεάζει και επηρεάζεται από τη νομική επιστήμη. Η συνύπαρξη διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων διανθίζεται από έντονες κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις καθώς σημείο αναφοράς είναι η ζωή και η υγεία των ανθρώπων. Ορισμένοι αμφιβάλλουν για τη χρησιμότητα και κοινωνική αποδοχή της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης, κυρίως όταν σε αυτήν υπεισέρχεται έντονος ο αμιγής κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ασφαλιστικών συμβάσεων για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η συνεργασία ασφαλιστών και ιατρών στο πλαίσιο ιατροασφαλιστικών προγραμμάτων τείνει ν΄ αντικαταστήσει την παροχή ιατρικής φροντίδας αποκλειστικά και μόνο βάσει των κανόνων της ιατρικής επιστήμης. Αντίθετα γι΄ άλλους, όταν υπεύθυνος για την οικονομική ανόρθωση της ζημίας δεν είναι ο ιατρός, αλλά μία ασφαλιστική επιχείρηση, η οικονομική ευρωστία της οποίας εγγυάται την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αιτημάτων των ζημιωθέντων, ελαφρύνεται η θέση του ιατρού, ο οποίος μπορεί ανεπηρέαστος ν΄ ασκήσει το επάγγελμά του. Γενικά η ανάληψη από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οικονομικών συνεπειών ιατρικών πράξεων ή παραλείψεων, που γεννούν ευθύνη προς αποζημίωση, συντελεί στην αποτελεσματική προστασία των ζημιωθέντων ασθενών, η δε ασφάλιση ευθύνης στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική από τον νόμο, έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί ενισχυτικά στον θεσμό της αποζημίωσης. Στη χώρα μας η έλλειψη επαρκούς νομοθετικής ρύθμισης της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα κατάρτισης σχετικών ασφαλιστικών συμβάσεων, εξ αιτίας της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών αστικής ιατρικής ευθύνης, που δημιουργούν αιτήματα αποζημίωσης, έχει επιφέρει έντονη αβεβαιότητα στους νομικούς, ασφαλιστικούς και ιατρικούς κύκλους. Το περιεχόμενο των ασφαλιστηρίων, αποτελούμενο κυρίως από συμβατικούς όρους άγνωστους στο δικαιικό μας σύστημα, όπως οι ρήτρες claims made και occurrence, καθιστά αδιαφανή και αμφισβητούμενη την ασφαλιστική κάλυψη, η οποία θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρη, αποτελεσματική, δίκαιη και κοινωνικά πρόσφορη για τα μέρη και τους τρίτους – ζημιωθέντες. Το έργο «Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης» στοχεύει να διερευνήσει την έκταση και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ασφαλιστικής κάλυψης με βάση τα ισχύοντα στον χώρο της ιατρικής αστικής ευθύνης και στο νομοθετικό και συμβατικό υπόβαθρο της ασφάλισης ευθύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παρουσίαση και ανάλυση των ρητρών claims made και occurrence, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης.

Συγγραφέας: Τζίβα Έφη
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 960-562-255-8
Σελίδες: 344
Σχήμα: 17×24
Κατηγορίες: Εμπορικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 31.50 €