Ανώνυμες Εταιρείες

Περιγραφή

–  Ίδρυση & οργάνωση Α.Ε. μέσω Γ.Ε.Μ.Η. (Ν. 3853/2010)
–  Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Αποθεματικά Α.Ε.
–  Διοικ. Συμβούλιο – Γεν. Συνελεύσεις Α.Ε.
–  Οικ. Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών Α.Ε.
–  Έλεγχος – Εποπτεία – Φορολογία Α.Ε. (Ν. 3842/2010)
–  Διάλυση – Εκκαθάριση – Αναβίωση Α.Ε.
–  Μετατροπή – Συγχώνευση – Διάσπαση Α.Ε.
–  Φορολογία μεταβιβάσεως μετοχών
(Ν. 2459/97, Ν. 2753/99, Ν. 3091/2002, Ν. 3842/2010)
–  Τα κείμενα του Κ.Ν. 2190/20, Ν.Δ. 1297/72 και
Ν. 2166/93, όπως ισχύουν σήμερα (2012). Τροποποιήσεις
με το Ν. 4072/2012
–  Εταιρική διακυβέρνηση (Ν. 3016/2002)
–  Ευρωπαϊκη Εταιρεία (Ν. 3412/2005)
–  ΔΛΠ (Ν. 3229/2004, Ν. 3460/2006, Ν. 3487/2006)
–  Δημοσίευση προσκλήσεων γ. συνελεύσεων και οικονομικών
καταστάσεων στον Τύπο (μετά το Ν. 4072/2012)
–  Όλες οι τροποποιήσεις του Ν. 3604/2007, Ν. 3873/2010, Ν. 3884/2010
–  Φορολογία διανεμομένων κερδών Α.Ε. (Ν. 3842/2010, Ν. 3943/2011)
–  Φορολογία κερδών από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.
(Ν. 3697/2008, Ν. 3746/2009, Ν. 3756/2009, Ν. 3842/2010,
Ν. 3943/2011 άρθρο 16 και Ν. 4072/2012 άρθρο 322)
–  Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. (άρθρα 66α Κ.Ν. 2190/20
και 322 παρ. 6 Ν. 4072/2012)

Συγγραφέας: Μιλτιάδης Κ. Λεοντάρης
Εκδότης: Πάμισος
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 978-960-6780-84-4
Σελίδες:
Κατηγορίες: Εμπορικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 53.40 €