Έντυπα παλαιά της βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1532-1800)


Περιγραφή
Τον Οκτώβριον του 1990 η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών εώρτασε την συμπλήρωσιν πενήντα ετών από της ιδρύσεως της με τετραημέρους εκδηλώσεις, αι οποίαι ετέλουν υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μεταξύ των διοργνανωθεισών εκδηλώσεων ήτο και η Έκθεσις Παλαιών Εντύπων της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας, τα οποία χρονολογούνται από του 1532 έως το 1800.
Στόχος της εκθέσεως αυτής υπήρξεν η παρουσίασις εις το κοινόν του αξιολόγου τούτου τμήματος της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας, το οποίον απεικονίζει την εξέλιξιν της ελληνικής τυπογραφίας, καθώς επίσης και την συμβολήν των Ελλήνων, οι οποίοι ως συγγραφείς, μεταφρασταί, επιμεληταί, εκδόται και τυπογράφοι συνέβαλον εις την διατήρησιν του ελληνικού πολιτισμού.
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ευρίσκεται εις την ευχάριστον θέσιν να παρουσιάση εκδεδομένον το σπάνιον υλικόν, το οποίον απετέλεσεν αντικείμενον της εκθέσεως. Ο παρών βιβλιογραφικός κατάλογος συνετάχθη υπό του υπευθύνου της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας κ. Κωνστ. Πλαστήρα και πιστεύομεν ότι είναι μία σημαντική συμβολή εις την καταγραφήν παλαιοτύπων εντύπων.
Η Εταιρεία έδωσεν ιδιαιτέραν σημασίαν εις τον εμπλουτισμόν της Βιβλιοθήκης με παλαιότυπα έντυπα και θα συνεχίση κατά τα μέτρον των δυνατοτήτων της να ενισχύη την προσπάθειάν της αυτήν.
Παραδίδοντες την έκδοσιν ταύτην εις την δημοσιότητα εκφράζομεν την χαράν μας δια το γεγονός και ελπίζομεν ότι θα εκτιμηθή από όλους η προσπάθεια αυτή.
Κωνσταντίνος Αν. ΒαβούσκοςΠοιητής και μελετητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Σπούδασε οικονομικά, βιβλιοθηκονομία και φιλολογία στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Διδάκτωρ φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Στη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: “Η λογοτεχνική κίνηση στη Θεσσαλονίκη: Πρώτες αισθητές διαμορφώσεις (1850-1912)”, ταξινομεί, αναλύει και περιγράφει τη λογοτεχνική δράση των ελλήνων δημιουργών κατά τη διάρκεια των χρόνων της οθωμανικής κυριαρχίας. Πρωτοπαρουσιάστηκε με δημοσιεύσεις ποιημάτων στο περιοδικό “Νέα Πορεία”, το 1970. Έχει δημοσιεύσει ποιήματα, άρθρα, μελετήματα και δοκίμια, έχει μετάσχει σε συνέδρια, συμπόσια και συζητήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει δώσει διαλέξεις σχετικές με τα επιστημονικά και λογοτεχνικά του ενδιαφέροντα. Στις φιλολογικές του μελέτες δίνει ιδιαίτερο βάρος στη μελέτη των δημιουργών της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, στη βιβλιογραφία των λογοτεχνικών και περιοδικών εκδόσεων και συνεργάζεται ως βασικός συνεργάτης λογοτεχνικών, φιλολογικών και ιστορικών περιοδικών.
Εργογραφία:
Α. Ποίηση:
– “Παγκλήρως”, Θεσσαλονίκη, “Νέα Πορεία”, 1976
– “Alarme”, Θεσσαλονίκη, “Νέα Πορεία”, 1979
– “Mark Alexander Loys συζητάς τα περασμένα”, Θεσσαλονίκη, “Εντευκτήριο”, 1995, ISBN 960-85126-9-7.
– “44 Ποιήματα 1976-1995: επιλογή”, Παιανία, “Μπιλιέτο”, 2003, ISBN 360-78O5-20-9.
– “Αυτοανθολόγηση 2005”, Θεσσαλονίκη, Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2005 (Φυλλάδιο)
– “Ανώνυμοι [αν και] πορτολάνοι”, Παιανία, “Οκτασέλιδο του Μπιλιέτου”, τχ. 51, 2006, ISSN 1106-6032.
– “Τα ποιήματα του Quebracho: ποίηση (1993-2007)”, Παιανία, “Μπιλιέτο”, 2007, ISBN 360-7805-28-13.
Μελέτες για τη λογοτεχνία:
– “Γλωσσάρι για το Μαραμπού και Πούσι του Νίκου Καββαδία”: στον τόμο “Νίκος Κόρφης, Νίκος Καββαδίας: Συμβολή στη μελέτη της ζωής και του έργου του”, Αθήνα, Κέδρος, 1978, σ. 177-195 [και σε ανάτυπο: Θεσσαλονίκη 1979]
– “Δύο εκδόσεις στη Θεσσαλονίκη επί τουρκοκρατίας του εκ Κοζάνης Ζήση Κοεμτζή”, “Ελιμειακά”, τχ. 6-7 (1983) 274-282 [και σε ανάτυπο Θεσσαλονίκη 1983]
– “Δύο εκδόσεις στη Θεσσαλονίκη επί τουρκοκρατίας”, “Μακεδονικά”, 23 (1983) 318-330 [και σε ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 1983]
– “Τάκης Βαρβιτσιώτης: Ένας περιπαθής του έρωτα και του θανάτου”, “Η Θεσσαλονίκη”, Α’ (1985) 677-684 [και σε ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 1985]
– “Η πρώτη λογοτεχνική δεκαετία μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (1912-1922)”: στον τόμο: “Πρακτικά Συμποσίου: Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912”, (1-3.11.1985), Θεσσαλονίκη, Δήμος Θεσσαλονίκης-Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης, 1986, σ.363-389 [και σε ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 1986]
– “Η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα”, στον τόμο: “Συμπόσιο: Ο Μακεδονικός Αγώνας”, (26.10.-2.11.1984), Θεσσαλονίκη, Ι.Μ.Χ.Α.-Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, 1987, σ.243-258 [και σε ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 1987]
– “Μακεδονική “πρόσληψη” του ερωτικού Καβάφη”, Παιανία, “Οκτασέλιδο του Μπιλιέτου”, τχ. 9, 1996, ISSN 1106-6032.
– “Ο λόγιος γιατρός από τη Νιγρίτα Μιχαήλ Παπαδόπουλος και η πνευματική του δράση”, Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου Δήμου Νιγρίτας, Νιγρίτα 17-20.10.1996, Θεσσαλονίκη, Δήμος Νιγρίτας, 2000, σ.553-565 [και σε ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 2000]
– “Μια ανέκδοτη επιστολή του ποιητή Κ. Ν. Κωνσταντινίδη για το περιοδικό Νέα Ζωή της Αλεξάνδρειας”, στον τόμο: “Με τους τρόπους του Ντίνου Γεωργούδη: αντιδωρήματα παλαιών μαθητών”, Αθήνα, Εκδ. Κοροντζή, 2007, σ.213- 218, ISBN 978-960-8031-45-6
Άλλα έργα:
– “Έντυπα παλαιά της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1532- 1800)”, Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1992, σ.187, ISBN 960-7265-13-0.
– “Νέα Πορεία [Μηνιαίο] Λογοτεχνικό περιοδικό (1955-1991): βιβλιογραφική περιγραφή”, στον τόμο: “Το περιοδικό “Νέα Πορεία” και οι εκδόσεις του (1955-1992)”, Έκθεση του περιοδικού και των εκδόσεων Νέας Πορείας, Θεσσαλονίκη, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης, 1992, σ. 13-111.
– “Les imprimes helleniques publies a Thessaloniki (1850-1912): Contribution a la bibliographie hellenique”, Thessaloniki 2001, σ. 111.
– “Νέα Πορεία [Μηνιαίο] Λογοτεχνικό περιοδικό (1955-1994): βιβλιογραφική περιγραφή”, στον τόμο: “Νέα Πορεία: σαράντα χρόνια”, Ειδικό τεύχος, 4, Νοέμβριος 1995, [Θεσσαλονίκη], [Νέα Πορεία], 1995, σ. 449-527.
– “Νέα Πορεία [Μηνιαίο] Λογοτεχνικό περιοδικό (1955-2004): βιβλιογραφική περιγραφή”, στον τόμο: “Νέα Πορεία: από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα”, Ειδικό τεύχος, 6, Οκτώβριος 2006, [Θεσσαλονίκη], [Νέα Πορεία], 2006, σ. 663-763, ΙSSN 0470-5238.
– N. I. Μέρτζος, Κ. Ν. Πλαστήρας, “Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών: Χρονικό 1939-2007”, Θεσσαλονίκη, Δήμος Θεσσαλονίκης – Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007, σ. 183, ISBN 978-960-7265-82-1.

Συγγραφέας: Πλαστήρας Κώστας Ν.
Εκδότης: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Έτος έκδοσης: 1992
ISBN:
Σελίδες: 185
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Βιβλία – Ιστορία, Βιβλιοθήκες – Κατάλογοι
Σειρές: Φιλολογική και Θεολογική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 10.28 €