Άρρητοι λόγοι: Επίδαυρος. Θόλου αποκάλυψις

Περιγραφή

Ο πρώτος τόμος του βιβλίου “ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ, Επίδαυρος, Θόλου Αποκάλυψις” απεκάλυψε το μυστικόν του Ηλιοκεντρισμού εις το δάπεδον του Μνημείου της Θόλου. Εις τον πρώτον τόμον εδόθησαν όλα τα αναγκαία στοιχεία, τα εντός και εκτός του Μνημείου δια να τεκμηριωθή η παρουσία του Ηλιοκεντρικού Συστήματος εις έναν κατ’ εξοχήν θεραπευτικόν χώρον. Δώδεκα έτη μετά την έκδοσιν του πρώτου τόμου το έτος 2.000, ο δεύτερος τόμος, το έτος 2012, έρχεται να σύνδεση το αστρονομικόν εύρημα με την θεραπείαν της ψυχής. Πώς μία αστρονομική διαπίστωσις θα συνδεθή με την θεραπείαν της, την οποίαν υπόσχεται η Επίδαυρος δια του ονόματός της; Η δράσις επί της αύρας/ψυχής υπό των θεραπευτών/ιερέων της Επιδαύρου πραγματοποιείται εις το εσωτερικόν με βάσιν το δάπεδον, το οποίον υποδεικνύει την ασθένειαν της ψυχής, την αιτίαν της καθώς και την ορθήν θεραπευτικήν αγωγήν.
Εις το εξωτερικόν, η επιβλητική θύρα του Μνημείου της Θόλου έρχεται να συδέση την θέασιν του Ηλιοκεντρισμού με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία, τόσον του δαπέδου, όσον και της οροφής. Αι δύο ψυχαί του θνητού (Πλάτωνος “Τίμαιος” 69C-Ε) απεικονίζονται εις την θύραν της Θόλου δια του αριθμού και της διατάξεως των συμβολικών ροδάκων. Η θύρα απευθύνεται εις τον θνητόν δια να του εξήγηση και να τον θεραπεύση από τα “φοβερά και αναγκαία πάθη” της δευτέρας του ψυχής, ως προς το κείμενον του Τιμαίου του Πλάτωνος

Συγγραφέας: Αλτάνη
Εκδότης: Γεωργιάδης – Βιβλιοθήκη των Ελλήνων
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-316-159-2
Σελίδες: 488
Τόμος: 2
Σχήμα: 24×17
Κατηγορίες: Ελλάς – Αρχαιότητες, Αποκρυφισμός

Τιμή σε ιστοσελίδες: 17.70 €